Presunúť na hlavný obsah

Zámer na prenájom nebytových priestorov

Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Ochodnica č. 17/2021 zo dňa 19.3.2021 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu nebytové priestory nachádzajúce sa  v objekte v Ochodnici s.č. 347, ktorý je postavený na parcele CKN 1829 k.ú. Ochodnica, obec Ochodnica, okres Kysucké Nové Mesto, zapísanej na liste vlastníctva č. 822:

  • A: Pohostinstvo-krčma - 132,50 m2 + sociálne zariadenia 9,52 m2 + pivničné priestory 199,12.m2
  • B: 1:Vrchné poschodie - 2. miestnosť- 56,84 m2 - skladajúca sa z dvoch väčších miestností, 2:Vrchné poschodie – 4. miestnosť – 12,90 m2

Doba nájmu: od 13.11.2022-do 30.09.2026

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.

Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica v uzatvorenej obálke zabezpečenej proti náhodnému otvoreniu s uvedením spiatočnej adresy uchádzača a zreteľne označenej heslom:
„Prenájom nebytových priestorov časť ....... - ponuka - NEOTVÁRAŤ“

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 16.09.2022 do 10.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky na adresu doručovania ponúk, nie dátum poštovej pečiatky)
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 16.09.2022 o 17.00 h v kancelárii starostu obce, Obecný úrad Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica.

Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené na webovom sídle obce.

Prenájom pohostinstva a kuchyne musí slúžiť  výlučne za účelom prevádzky pohostinstva a poskytovania reštauračných služieb.

Uchádzač o prenajatie pohostinstva a kuchyne musí mať oprávnenie na prevádzkovanie pohostinstva –

  • A: živnostenský list
  • B: musí uviesť svoj účel nájmu

 

  • A: Minimálna cena nájmu pre pohostinstvo a kuchyňu je 8 298,47,- EUR za rok.
  • B: Minimálna cena nájmu za m2/10,- EUR za rok.

Platby za používanie sociálnych zariadení pre nájomcov nebytových priestorov definovaných ako „B“ bude stanovená mimo pravidelnej ceny za nájom nebytových priestorov a bude sa v rámci inflácie každoročne prehodnocovať..

Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný platiť ako nájomné za prenájom nebytových priestorov, musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka v EUR/mesiac.

Uchádzači o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné ponuky - žiadosti spolu s priloženou kópiou živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, doklad o odbornej spôsobilosti. V prihláške musia uviesť svoj návrh ceny nájmu, účel nájmu, dobu nájmu. Cenová ponuka musí ďalej obsahovať prihlášku, prílohu č.1 a prílohu č.2 tohto zámeru.

Do procesu hodnotenia bude zahrnutá len tá ponuka, ktorá bola predložená v stanovenej lehote a ktorej obsah zodpovedá uverejnenému rozsahu tohto zámeru.
Vyhodnotenie cenových ponúk – stanovenie poradia doručených ponúk sa bude vyhodnocovať podľa jediného hodnotiaceho kritéria, ktorým je výška ponúknutej ceny za nájom.

V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre určenie poradia doručených ponúk bude dátum a čas doručenia ponuky na adresu určenú ako adresu pre doručovanie ponúk.

Úspešným bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa po vyhodnotení, umiestni na prvom mieste. S týmto uchádzačom bude uzatvorená aj zmluva o prenájme nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tohto zámeru.

V prípade, že sa uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste rozhodne neuzatvoriť zmluvu o prenájme nebytových priestorov, ktoré sú predmetom tohto zámeru, bude prenájom ponúknutý uchádzačovi, ktorého ponuka sa umiestnila na druhom mieste.

Uchádzači, ktorí predložia ponuky v súlade s týmto zámerom, nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom prenájme majetku obce.

Prenájom nebytových priestorov úspešnému uchádzačovi podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Ochodnica.

Obec Ochodnica si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy prenájom zrušiť.
S úspešnými uchádzačmi budú podpísané nájomné zmluvy.

Prehliadku ponúkaných priestorov zabezpečia zamestnanci obecného úradu v Ochodnici po dohode so záujemcom. Konkrétny nebytový priestor bude prenajatý tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu za mesiac. Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené, na internetovej stránke obce a úradnej tabuli obce do 14 dní od ukončenia výberu. Doplňujúce informácie poskytne obecný úrad v Ochodnici, kontaktná osoba starosta obce Radoslav Ďuroška, tel. č. +421 907 886 944, email: obec@ochodnica.sk.

V Ochodnici, 24.08.2022
Radoslav Ďuroška – starosta obce

Prílohy:

Dátum zverejnenia: 30.08.2022
Miesto zverejnenia:

  • úradná tabuľa obce
  • web stránka obce
  • regionálna tlač MY Kysuce MY Žilina