Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.6.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25. júna 2020 /t.j. štvrtok/ o 18:00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov je povinná. 

Program: 

1. Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Záverečný účet obce Ochodnica za rok 2019

4. Správa a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ochodnica

6. Zmena rozpočtu

7. Zmluva o dodávke pitnej vody

8. Ihrisko/ príde aj projektant/

9. Vodovod

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Záver.