Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou...

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam

                                                                                                               7
                                                                                                        VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. r), t), u) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
                                                                                                            § 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 11. januára 2021 od 12:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo alebo Švajčiarsku konfederáciu, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa,
c) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, ak im takáto povinnosť vznikla.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. u) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 11. januára 2021 od 12:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené v odseku 1 sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa končí:
a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
b) u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
(3) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v odseku 1 a 2 nariaďuje izolácia v domácom prostredí, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

(4) Osoby podľa odsekov 1 a 2 sú podľa § 12 ods. 2 písm. c), § 48 ods. 4 písm. t) a § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné
a) najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
b) počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať potvrdením o splnení povinnosti podľa odseku 4 písm. a) príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení,
d) deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
(5) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúskej republiky alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.
(6) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a sú občanmi niektorej z krajín Európskej únie, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie, a ktoré v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenskej republiky prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3.

                                                                                                                 § 2
Všetky osoby podľa § 1 ods. 1 a 2 sú podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona povinné bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť svoje umiestnenie do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení telefonicky alebo elektronicky
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,
c) osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
                                                                                                                § 3
Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona sa všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa § 1 ods. 1 až 3 vystavili potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19, ak tieto osoby o to požiadajú.

                                                                                                               § 4
Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na
a) osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v prílohe č.1,
b) členov posádky nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave, pričom
1. tieto osoby sú oprávnené prekračovať hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy na presun do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov, ak sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
2. pri nakladaní a vykladaní tovaru musia tieto osoby používať osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedziť priamy kontakt s personálom v zahraničí a vozidlo musí byť vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčným prostriedkom na pravidelné čistenie rúk,
3. zamestnancom v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré preukáže, že prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú železničnú dopravu,
c) vodičov a posádky osobnej dopravy, leteckej dopravy alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
d) vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky, ktoré vykonávajú prevoz orgánov určených na transplantáciu, krv a krvné náhrady, pričom sú povinní
1. transport pacienta vykonávať len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
2. pri transporte používať osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
e) zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
2. maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk,
f) po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym. Osoby, ktoré za týmto účelom vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky na obdobie kratšie než 12 hodín môže prejsť štátnu hranicu aj bez potvrdenia vystaveného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ak sa preukážu v ten deň vystaveným lekárskym pozvaním na ošetrenie alebo pri návrate potvrdením o ošetrení. V prípade potreby pobytu presahujúceho 12 hodín je potrebné požiadať o posúdenie žiadosti prostredníctvom webovej stránky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://cestujem.standardnepostupy.sk,
g) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vstup príslušníkov policajných zborov alebo tranzit príslušníkov policajných zborov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh 

vyplývajúcich z členstva v EÚ a po odsúhlasení Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov ozbrojených síl na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a NATO,
h) vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím Slovenskej republiky do iného členského štátu EÚ, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
i) vykonanie tranzitu osôb s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom v niektorom z členských štátov EÚ pri návrate do štátu, ktorého sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
j) vykonanie tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich

hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky,
k) osoby tranzitujúce bez zastavenia krajinami, ktoré nie sú uvedené v prílohe, ak sú schopné preukázať svoj pobyt alebo návštevu v krajine začiatku tranzitu a čas vstupu do krajiny neuvedenej v prílohe,
l) po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
m) štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyslaných na zahraničnú pracovnú cestu za účelom plnenia pracovných úloh alebo vyslaných na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského zastupiteľstva mimo územia Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
n) osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
o) po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
p) poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných príslušníkov,
q) osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky

počas a po skončení vyslania v cudzine spolu s ich rodinnými príslušníkmi,
r) osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, alebo práva styku s maloletým dieťaťom, pričom osoby, ktoré takto vstupujú na územie Slovenskej republiky sú povinné
1. pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou,
2. informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v prvom bode,
s) po odsúhlasení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore energetika a priemysel, ktorí nepretržitým spôsobom zabezpečujú strategicky a životne dôležité funkcie chodu Slovenskej republiky,
t) po odsúhlasení Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie,
u) po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej a lesnej techniky, posádky poľnohospodárskej a lesnej techniky a ich sprievod,
v) osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné sa najneskôr predprechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrovať na webe naletisko.mzv.sk a preukázať sa na požiadanie príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o splnení tejto povinnosti a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Osoby zabezpečujúce prepravu sú povinné vykonať cestu výhradne cez územie členských štátov Európskej únie, a to bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt a nástup prepravovanej osoby.
                                                                                                              § 5
(1)Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ďalej na
a) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:

1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu a
2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 2,
b) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a ak súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a
2. sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce, podľa prílohy č. 2,
c) občanov Slovenskej republiky, ak majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
(2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby žijúce s osobami podľa odseku 1 písm. b) a c) v spoločnej domácnosti, ak prekračujú hranicu v jej sprievode.
(3) Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky
a) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
b) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 4, nie starším ako 14 dní, alebo
c) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
                                                                                                         § 6
(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktorým úrad udelí výnimku.
(2) Úrad udelí osobe výnimku len v nevyhnutných prípadoch na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti dôvod prekročenia hranice patrí.
(3) Osoba s udelenou výnimkou musí disponovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
(4) V odôvodnených prípadoch môže úrad udeliť výnimku bez povinnosti podľa odsek 3, ak je tak uvedené v žiadosti podľa odseku 2.
                                                                                                       § 7
(1) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú ani na osoby, ktoré
a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej škole alebo vysokej škole a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané školou),
c) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia,
2. zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike,
3. nedovŕšili 26 rokov veku a

4. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou (potvrdenie vydané príslušnou inštitúciou),
d) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. poskytujú neodkladnú starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
e) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. prekračujú hranicu Slovenskej republiky z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o neodkladnej starostlivosti od ošetrujúceho lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu; oboje v slovenskom jazyku,
f) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,
g) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu,
h) vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky alebo sa na územie Slovenskej republiky vracajú a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii audiovizuálneho diela alebo televízneho programu, podieľajú sa ako vyslaní redaktori alebo členovia štábu na spravodajskej mediálnej produkcii, podieľajú sa ako účinkujúci alebo členovia štábu na cezhraničnej produkcii vrátane skúšania alebo on-line vysielania divadelného diela, hudobno-dramatického diela alebo hudobného diela, podieľajú sa na reštaurovaní, podieľajú sa na výskume na archeologickom nálezisku, v múzeu, archíve alebo v inej pamäťovej, akademickej alebo vedeckej inštitúcii, podieľajú sa na inštalácii alebo odinštalovaní výstavy v múzeu, galérii alebo výstavnej sieni, alebo majú angažmán v divadle alebo hudobnej inštitúcii a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, mediálnej inštitúcie, výrobcu audiovizuálneho alebo zvukového záznamu, divadla, hudobnej inštitúcie, objednávateľa reštaurovania, prevádzkovateľa výstavnej siene, galérie alebo múzea, archívu, inej pamäťovej inštitúcie, vedeckej inštitúcie alebo od inej osoby zodpovednej za realizáciu činnosti podľa prvého bodu 1 o skutočnosti podľa prvého bodu,
i) sú hráčmi športových tímov alebo členmi realizačných tímov a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga (hokej - muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži) alebo MOL Liga (hádzaná – ženy) a
2. prekračujú hranice Slovenskej republiky z dôvodu účasti v súťažiach podľa prvého bodu a
3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o skutočnosti podľa prvého bodu a druhého bodu.
(2) Ustanovenia § 1 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú pri osobách podľa odseku 1 písm. a) až g) ani na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením o tomto statuse.
(3) Osoby podľa odsekov 1 a 2 nad desať rokov veku sa musia byť schopné preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky:
a) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 14 dní, alebo
b) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky podľa prílohy č. 4, nie starším ako 14 dní, alebo

c) potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní.
(4) Osobám podľa odsekov 1 a 2 sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámili:
a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) ak osoba nemá na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
                                                                                                                      § 8
Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 50/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

                                                                                                                   § 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. januára 2021.