Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby 

č. HP042/23/63A

Zverejnené v zmysle § 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Predmet dražby:

Nehnuteľnosti: Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 1205 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2
parc. č. 1206 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2

Stavba
súp. č. 219  ROD.DOM ČS.219 na parc. č. 1206
spoluvlastnícky podiel: 1/1


Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, LV č. 6777, okres: Kysucké Nové Mesto, obec: OCHODNICA, katastrálne územie: Ochodnica