Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Verejná vyhláška: Oznámenie o podanom odvolaní pre stavbu "Inovácia...

Verejná vyhláška: Oznámenie o podanom odvolaní pre stavbu "Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR "

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Stavebný úrad Námestie slobody 94, 094 01 Kysucké Nové Mesto vydal OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ (viď príloha)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava (IČO: 35 829 141) v zastúpení: Ing. Martin Marko, MVM, s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina (ďalej len "stavebník") vydal dňa 26.05.2022 pod číslom MsÚ-1141/2023/03-Ba/4 územné rozhodnutie na stavbu:

"Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR" V rozsahu: SO 01 – Vedenie 1x400 kV – od podperného bodu č. 157 po č. 160 SO 01 – Vedenie 1x400 kV – od podperného bodu č. 173 po ESt Varín SO 02 – ÚOK v ESt Varín SO 03 – Úprava optickej trasy na VN153 

Proti tomuto rozhodnutiu podal dňa 23.06.2023 odvolanie Ján Rebetiak, bytom: ČSA 1300/25, 024 04 Kysucké Nové Mesto, v zastúpení JUDr. Andreou Mrázovou, bytom: Lipová 1198/8, 900 51 Zohor. Kópia tohto odvolania tvorí prílohu tohto oznámenia. 

 

Prílohy:

Oznámenie o podanom odvolaní

Odvolanie