Presunúť na hlavný obsah
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Výstavba vodomernej železobetó...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Výstavba vodomernej železobetónovej šachty v obci Ochodnica

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117  zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s názvom:

Výstavba vodomernej železobetónovej šachty v obci Ochodnica

Predpokladaná hodnota zákazky: 9.765,72,- EUR bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk: 24.4.2020 do 12,00 hod.

Viac informácií vo Výzve na predkladanie ponúk s prílohami:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.2 Výkaz výmer
Príloha č.3 Zmluva o dielo