Presunúť na hlavný obsah

Združenie drobnovlastníkov lesov obce Ochodnica

Združenie drobnovlastníkov lesov obce Ochodnica je spoločenstvom individuálnych drobnovlastníkov lesov v kat. území obce Ochodnica, ktorí preberajú do užívania lesné nehnuteľnosti im vlastníckym právom patriace ako aj lesné nehnuteľnosti, ktoré na základe rozhodnutia Pozemkového fondu SR preberú do užívaniana na čas do úplného majetkoprávneho vysporiadania. Združenie hospodári na lesnej a poľnohospodárskej pôde ako majetku jeho účastníkov v ich vlastníctve a spoločnom užívaní, ako aj na majetku, ktorý získalo nájmom, alebo z iného právneho dôvodu.

Zloženie výboru ZDVL obce Ochodnica

 • Predseda: Blaho Miroslav
 • Členovia: Tarana Ján
 • Olejko Jozef
 • Mgr. Piják Ľuboš
 • Mlích Marian
 • Ing. Sága Marián
 • Holáň Miroslav

Zloženie kontrolnej komisie ZDVL obce Ochodnica

 • Predseda: Ing. Krupka Juraj
 • Členovia: Šeptajová Marta
 • Ďugel Ján

Kontaktné údaje
Združenie drobnovlastníkov lesa obce Ochodnica
Miroslav Blaho Ochodnica 195
023 35 Ochodnica
Mail: pssdl.ochodnica@gmail.com
Tel.č. 0904 214 653

Úradné hodiny

 • V hasičskej zbrojnici na 1. poschodí.
 • Každý párny štvrtok od 17:00 – 18:00

Dokumenty