Presunúť na hlavný obsah

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica, na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, získal nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu „Náprava škôd spôsobená biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi“.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie č. 8 „Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov“, podopatrenie č. 8.4 „Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“.

Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Urbariátu p. s. Ochodnica  je 0,00 EUR (slovom: nula EUR). Poskytovateľ poskytne prijímateľovi – Urbariátu p. s. Ochodnica základnú mieru financovania vo výške 100% (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – 75%, Štátny rozpočet SR – 25%).

O urbariáte

Spoločenstvo "Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica" vzniklo transformáciou spoločenstva, ktoré vzniklo v zmysle zákona NR SR 181/ 1995 ako spoločenstvo bez právnej subjektivity a bolo transformované na spoločenstvo s právnou subjektivitou podla zákona NR SR 97 / 2013.

Predmetom činnosti je obnova vlastníckych a užívacích práv pôvodných vlastníkov a ich právnych nástupcov k predmetu podielového vlastníctva k lesnému, pôdnému fondu a k iným nehnuteľnostiam v katastri obce Ochodnica, ktoré boli odňaté spoluvlastníkom podľa zákona 2/1958 Zb. a podla zákona 8l/1949 Zb. a ich vykonávajúcimi predpismi. Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva a jeho orgánov je byť nápomocný spoluvlastníkom pri uplatňovaní vlastnického práva, náhrad a majetkového vysporiadania nehnuteľností a pozemkov patriacich právnym predchodcom členov pozemkového spoločenstva. Ďalším predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je aj hospodárenie so spoločnými nehnuteľnosťami.

Spoločenstvo hospodári približne s 317,83 hektármi lesa a 60 hektármi pasienkov (t.j. 676,25 podielov ako majetku jeho podielníkov v podielovom vlastníctve katastra obce Ochodnica).

Úradné hodiny

Každú prvú stredu v mesiaci  od 15:00 - 17.00 v Kulturnom dome na 1. poschodí.  

Kontaktné údaje

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica
Ochodnica 204
023 35 Ochodnica

urbariatochodnica@gmail.com

IČO: 42348943
DIČ: 2023947981

Dokumenty

Zhromaždenie 2024: